OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  ,,DIVAN TRAVEL AGENCY”

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i turističke agencije “Divan Travel Agency ” kao organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR
 2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA
 3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA
 4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
 5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ
 6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
 7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PRIJEVOZ
 8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI
 9. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
 10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
 11. PRTLJAG
 12. OSIGURANJE
 13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA
 14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINAČNE USLUGE
 15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA
 16. OBAVEZNOST PRIMJENE
 17. ZAVRŠNE ODREDBE

1.  PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Divan Tours d.o.o. može prijaviti u svim poslovnicama navedene turističke agencije, telefonom, faksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene aranžmana. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 10. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.

 

2.  OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA

 • Organizator putovanja dužan je ponašati se sa pažnjom organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru osoba kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga.
 • Pored toga, organizator putovanja dužan je:
 • da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku uruči pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tekstu: paket putnog osiguranja);
 • da se stara o pravilima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;
 • da, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesklad između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi putniku odgovorajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika.
 • da ponudi i izvrši putniku povrat realne razlike u cijeni povodom blagovremenog i osnovanog pismenog prigovora zbog djelimičnog neizvršenja usluga, obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom i opštim uslovima Divan Travel Agency d.o.o. Travnik.
 • da putniku, neposredno prije polaska na određeno putovanje, dostavi ime, adresu kao i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno putničke agencije, ino partnera organizatora i telefon, adresu organizatora.

3.  OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA

Putnik je dužan, da se, prije zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa uručenim programom i opštim uslovima putovanja, da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, uključujući repatrijaciju u svoju zemlju, u slučaju nesreće ili bolesti, i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cijelosti prihvata.
Putnik je dužan da uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja. Dužan je organizatoru blagovremeno dostaviti tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ) i po sopstvenom izboru putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog 

obezbijedi odgovarajuće polise putnog osiguranja.
Putnik je dužan da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova, isto tako, putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni dio cijene aranžmana, odnosno programa putovanja. Isto tako je dužan opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopštiti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga. Prilikom odabira destinacije, a prije zaključenja ugovora, putnik je dužan da se informiše preko web adrese Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretno slučaju, mogle biti relevantne za izbor i samim tim i realizaciju putovanja.
Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

 

4.  CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA

Cijene su objavljenje u programu putovanja, i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u skladu sa važećim propisima, u konvertibilnim markama (BAM) ili u nekoj od konvertibilnih valuta (EUR, USD i sl.), a obračun uplata vrši se u zemlji u markama, prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora, na dan uplate, odnosno, kursu navedenom u programu putovanja. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja), plaćaju se na licu mjesta ino partneru, organizatora putovanja.
Cijena programa putovanja uključuje kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prijevoza, smještaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno.

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge).
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, su determinisani od neposrednih pružaoca usluga, i iste treba tumačiti. Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja, putnik mora posebno pisanim putem, ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašten da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora.
Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene.

Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr.
Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumijeva cijelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme poletanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i posljednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg polaska, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbijeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumijeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 

5.  PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Cijena aranžmana određenja je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtijevati povećanje cijene.
Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmijene valute, ili do promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u čijem slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Naknadna  sniženja cijena aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

 

6.  KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prijevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumijevaju standardne usluge (prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge, nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru.

 

7.  SMJEŠTAJ, ISHRANA I PRIJEVOZ

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se, bez saglasnosti putnika, zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja, a na teret organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni, srazmijerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocijenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobei objekat u cjelini, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi, i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16.00 h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09.00 h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prijevoza.

Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smještaja.

Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa.

Osim kod namjere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vrijedne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.

Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).

Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan, na njegov zahtijev, putniku uručiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumijeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umjesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.
Usluge transfera i prijevoza putnika podrazumijeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gdje se usluga realizuje, i primjenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prijevoznika (npr. prijevoz u bilo kom prijevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).

Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posljedicu ispisivanje nove karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posljedice snosi putnik. Prijevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima, koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prijevoznik, koga angažuje organizator putovanja.

Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prijevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prijevoz ili u prisustvu policije udalji iz prijevoznog sredstva, a dalji prijevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prijevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 10. U prijevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prijevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neizbježnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prijevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prijevoz će biti što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prijevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno.
Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prijevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta.

 

8.  PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organizator NE snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike, državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata, i da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora, niti posrednika, nije ovlašten da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku.

Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu.
Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primjenjuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

 

9.  OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
Organizator putovanja može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da ne objavljeju program kao i ne prima uplate. Ukoliko se putovanje sa ovih opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

Organizator je ovlašten, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, u skladu sa odredbama programa putovanja, o čemu je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cijelosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima ili hidrogliserima, najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slučaju potpunog odustanka od ugovora, organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora, putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog ugovora.

Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promijenjen red vožnje, prinudno zaustavljanje, kvar prijevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima, organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu, za stvarno izvršene usluge.

Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, ako putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja uslijed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju, putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

 

10.  ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik, u svako doba dana, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:

 • 20% od 30 do 20 dana – (blagovremeni otkaz),
 • 30 % ako se otkaže od 20 do 10 dana prije početka putovanja,
 • 50%  ako se otkaže od 10 do 5 dana prije početka putovanja,
 • 70 % ako se otkaže od 5 do 2 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se otkaže 2 dana prije početka putovanja ili u toku samog putovanja.

Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti  putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz, kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog liječnika iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje, od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

Iznenadna bolest, podrazumijeva od strane ovlaštenog liječnika utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno, infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak  ugovorenog putovanja.
U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača.

Odustajanje od ugovora, putniku se ne vraća iznos, plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza.

 

11.  PRTLJAG

Prijevoz prtljage avionom je besplatan do kilaže koju određuje avio prevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage u zračnom prevozu.  Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada lične prtljage.  Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 

12.  OSIGURANJE

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbijeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu, i u Bosnu i Hercegovinu. Preporučuje se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, koje putnik posebno plaća, uz zahtijev za izdavanje ulazne vize.

 

13.  PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Putnik je obavezan, bez odlaganja, na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prijevozniku, hotelijeru i dr.) ili direktno organizatoru, i sarađivati u dobroj nameri, da se otklone uzroci prigovora, i prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h, da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci).
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom, činjenica da je nastavio korištenje ponuđenog rješenja, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan da u roku od 8 dana, nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtijev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika lično, i druge dokaze) i zahtijevati povraćaj razlike u cijeni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.

Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor, odnosno u roku od 15 dana putniku isplatiti razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod prijetnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cijene po reklamaciji putnika, može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno, djelimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

 

14.  INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINAČNE USLUGE

Za individualne »rezervacije na upit«, putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 100 KM (konvertibilnih maraka). Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtijevima putnika, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtijevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prijevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.)

 

15.  ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 

16.  OBAVEZNOST PRIMJENE

Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl.

 

17.  ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opšti uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s Divan Travel Agency, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Divan Travel Agency. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem  ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Travnik 22.05.2014.